Contract

    • Documents

CONTRACT PRESTARI SERVICII FOTO-VIDEO

Nr. ___din

Date necesare desfasurarii contractului:

Data cununiei civile: _________________________

Data nuntii: __________________________________

Data sedinta foto 1: ____________________________

Data sedinta foto 2: ____________________________

Mire si Mireasa

Nume ___________________________ ______________________________

Adresa pregatiri ___________________________ ______________________________

Telefon ____________________________ ______________________________

Adrese email ____________________________ ______________________________

Locatie stare civila _________________________________________ora ______________

Locatie biserica ___________________________________________ora ______________

Locatie restaurant

_______________________________________________________ ora_________________

Locatie sedinta foto 1 ___________________________________________________________

Locatie sedinta foto 2 ___________________________________________________________

Nota: Orice date personale oferite de voi raman strict in proprietatea Prestatorului. Ele nu vor fi oferite sau vandute altor terti. Spatiile din acest paragraf se vor completa doar cu datele cunoscute, aceasta rubrica (Preambul) avand rolul de a ajuta Prestatorul in a avea o mai buna organizare/gestionare a evenimentelor din contractele in derulare.

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C.____________________ SRL cu sediul in _________________________________, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J__/____/____, C.U.I : ___________, cod IBAN: __________________________, cont deschis la ________________, reprezentata legal prin _____________________, tel.: _____________________, e-mail:________________________, in calitate de Prestator, pe de o parte,

Si

_______________________, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. ____________________, nr. __, bloc __, scara __, apartament ____, sector ___, legitimat cu CI seria ___nr. _______________ si CNP ___________________ ,telefon ___________, e-mail: _________________________ , in calitate de Beneficiar , pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

  1. Prin semnarea Contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora;
  2. Prevederile prezentului Contract prevaleaza fata de orice alte intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre Parti inainte de semnarea acestuia;
  3. Nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Contract si intelegerile dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in Contract;
  4. Beneficiarul isi exprima in mod liber si expres acordul de a contracta, cu intentia de a fi obligat conform prevederilor Contractului, pe care le considera echitabile, in integralitatea lor si semneaza Contractul cu intentia pe deplin libera de a dobandi toate drepturile si obligatiile prevazute in acesta.
  5. Beneficiarul declara ca a inteles si accepta in mod expres tot continutul prezentului Contract, precum si ca a fost informat si ca este de acord cu stilul artistic practicat de Prestator in realizarea serviciilor asumate prin prezentul Contract;
  6. Partile sunt de acord ca prezentul contract reprezinta o colaborare temporara pe baza unor proiecte si comenzi punctuale, esentialmente neexclusiva.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului a urmatoarelor servicii de fotografiere si inregistrare audio-video pentru un eveniment de tip nunta, in conformitate cu Anexa 1 la prezentul Contract.

2.2. Ceremonia religioasa si petrecerea vor avea loc in data de ________________ („Evenimentul”), iar cununia civila in data de _____________, urmand ca detaliile din zilele respective sa fie comunicate de catre Beneficiar Prestatorului, prin e-mail, cu cel putin 7 zile inainte de data fiecaruia dintre cele doua evenimente.

2.3. Prezentul contract isi produce efectele de la data semnarii sale de catre reprezentantii autorizati ai partilor si pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre parti.

Articolul 3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1 Valoarea totala agreata a Contractului este de _____ (__________________) EURO, platibila in Lei, conform art. 3.2 din prezentul Contract, la cursul EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii de catre Beneficiar.

3.2. Beneficiarul se obliga sa achite valoarea totala a contractului, astfel:

– Avansul: 30%, respectiv _______ (_____________________) EURO – in cel mult 3 zile de la data semnarii contractului; Avansul reprezinta strict rezervarea serviciilor prestatorului, rezervare ce are loc o data cu semnarea prezentului contract. Avansul nu se returneaza. Orice schimbare ulterioara a datei evenimentului va necesita plata unui nou avans, in masura in care suntem disponibili. Avansul nu se returneaza nici in eventualitatea anularii evenimentului din motive dependente de Beneficiar.

– a doua transa: 70%, respectv ___________ (_______________) EURO – se va plati in ziua desfasurarii Evenimentului;

Plata se va realiza in numerar si/sau prin virament bancar ( ordin de plata ) in contul bancar al Prestatorului cu nr. _________________________________________.

3.3. In cazul nerespectarii termenului de plata sus-mentionat, Beneficiarul datoreaza Prestatorului dobanzi penalizatoare in cuantum 0,5%/zi de intarziere, calculate asupra sumei scadente si neachitate, incepand cu data scadentei si pana la plata efectiva a debitului. Nivelul dobanzilor penalizatoare va putea depasi suma asupra careia sunt calculate.

Articolul 4. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Prestatorul se obliga:

4.1.1. Sa ofere Beneficiarului fotografiile si inregistrarea audio-video facute in cadrul Evenimentului, in conformitate cu dispozitiile prezentului contract, obligandu-se sa presteze serviciile asumate conform prezentului contract cu profesionalismul necesar angajamentului asumat, cu echipamentele proprii aflate in stare buna de functionare, astfel incat sa depuna toate diligentele pentru a asigura o calitate corespunzatoare a serviciilor;

4.1.2. Sa puna la dipozitia Beneficiarului personal calificat (fotograf/-i si/sau cameraman/-i), in functie de serviciile contractate.

4.1.3. Sa puna la dispozitia Beneficiarului, in termen de cel mult 90 de zile lucratoare de la incheierea Evenimentului, materialul foto si/sau video (conform Anexei 1 a prezentului contract ) prelucrat doar in format electronic, pe suport digital sau prin transfer digital si numai cu conditia ca Beneficiarul sa fi facut deja dovada platii avansului si a urmatoarei transe (prevazute la articolul 3.2). Propunerea de layout pentru albumul/albumele foto (doar daca este/sunt mentionat/mentionate in Anexa 1 a prezentului contract) se va preda in maxim 15 zile lucratoare din momentul in care Prestatorul primeste de la Beneficiar fotografiile in format digital, fotografii pe care Beneficiarul si le doreste a fi prezente in albumul/albumele foto. Livrarea produselor se va face direct Beneficiarului sau prin curier cu plata ramburs sau prin virament bancar cu conditia ca plata sa se faca inainte ca produsele sa ajunga la beneficiar. Prestatorul nu garanteaza pentru integritatea si calitatea mediului electronic sau a albumului/albumelor (dupa caz, conform Anexei 1 a prezentului contract) livrate prin curier. Prestatorul se obliga sa stocheze materialul video si/sau foto brut, pe o perioada de o saptamana (7 zile) de la data primirii materialului video si/sau foto de catre Beneficiar, in scopul protejarii produsului Beneficiarului in cazul deteriorarii accidentale sau pierderii. Oricare alte materiale (inclusiv materialele de la sedinta foto si/sau video de dupa nunta) se vor preda in termen de 30 de zile de la data realizarii (fotografierii si/sau filmarii) lor.

4.1.4. Prestatorul va avea dreptul sa retina avansul platit de Beneficiar in cazul in care Evenimentul este anulat din motive independente de vointa Prestatorului. Prestatorul se obliga sa returneze, in termen de 10 zile, orice suma primita cu orice titlu de la Beneficiar, in situatia in care nu va putea participa la Eveniment, din motive direct imputabile acestuia.

4.2. Beneficiarul se obliga:

4.2.1. Sa comunice in scris (e-mail) data, ora si locul ceremoniei civile, religioase si a petrecerii sau a altor date si locatii din cadrul Evenimentului, respectiv sa aduca la cunostinta Prestatorului, in scris, orice modificari survenite asupra celor declarate, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea respectivei sau respectivelor date, in functie de caz;

4.2.2. Sa accepte afisarea informatiilor despre Prestator pe coloana video si/sau audio a materialului realizat;

4.2.3. Sa ceara permisiuni de fotografiere si/sau filmare in diverse locatii, incluzand biserica, restaurantul si alte locatii utilizate pe durata Evenimentului, Prestatorul nefiind raspunzator de neexecutarea activitatilor mentionate in contract in cazul in care Beneficiarul nu poate asigura aceste permisiuni. Tot in responsabilitatea Beneficiarului intra si obtinerea acordului tuturor persoanelor de la eveniment de a apărea în imagini sau fotografii. Beneficiarul se obligă să se asigure că folosirea surselor de lumină adiţionale este permisă în timpul înregistrarilor video sau a fotografierii (biserică, restaurant sau alte locaţii ale evenimentului), în caz contrar Prestatorul nu isi asuma resposabilitatea pentru calitatea materialului filmat si/sau fotografiat;

4.2.4. Sa permita Prestatorului, pe intreaga durata de desfasurare a prezentului contract, ori de cate ori va fi necesar si in orice modalitate, folosirea aparatelor/echipamentelor din dotarea proprie, inclusiv a surselor de lumina aditionale, in caz contrar Prestatorul nu va fi tinut raspunzator pentru calitatea materialelor foto si/sau audio-video realizate;

4.2.5. Sa permita Prestatorului accesul in orice spatiu necesar realizarii serviciilor asumate prin prezentul contract, cum ar fi, dar fara a se limita la: sali de evenimente, biserici si anexe ale acestora, camere/spatii din cadrul locuintelor private si/sau a hotelurilor etc., in caz contrar Prestatorul neputand fi raspunzator pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale;

4.2.6. Sa nu atribuie alte sarcini Prestatorului in afara celor care au fost stabilite prin contract si/sau anexelor sale componente. Orice sarcina suplimentara celor stabilite prin prezentul contract se va realiza exclusiv cu acordul Prestatorului. Contravaloarea sarcinilor suplimentare se va stabili de comun acord de catre parti. Pentru intelesul partilor, serviciile prestate de Prestator, in conformitate cu art. 2.1 din Contract, vor fi realizate pana cel tarziu la ora 04:00 (AM) a urmatoarei zile in care se va desfasura Evenimentul.

4.2.7. Sa asigure Prestatorului in ziua de desfasurare a Evenimentului preparate culinare, suficiente pentru toti membri desemnati ai acestuia, precum si un spatiu de odihna si degustare a preparatelor culinare in cadrul salii de evenimente. Pentru intelesul partilor, preparatele culinare puse la dispozitia Prestatorului de catre Beneficiar vor cuprinde cel putin 2 (doua) feluri de mancare diferite, in timp ce spatiul de odihna si degustare va fi unul individual, exclusiv rezervat pentru reprezentantii Prestatorului si obligatoriu a se situa in sala in care are loc evenimentul si cu vizibilitate asupra desfasurarii acestuia. Acest spatiu trebuie sa fie alocat doar Prestatorului.

4.2.8. Beneficiarul este de acord cu folosirea de fotografii si/sau secvente video filmate in cadrul Evenimentului in scopuri publicitare (postare pe propriul site web al Prestatorului si/sau site-uri web de specialitate, platforme de socializare etc), de catre Prestator;

4.2.9. Sa plateasca toate drepturile de folosinta (drepturi de autor, drepturi conexe etc.) ale pieselor muzicale si/sau ale kit-urilor grafice folosite in materialele audio-video furnizate de Prestator pentru contractul in cauza, in cazul in care materialele audio-video predate Beneficiarului, sunt folosite in afara uzului personal (ex.: difuzare TV, radio, web etc. sau oricare alta forma de difuzare in masa, dar fara a se rezuma doar la acest lucru).

4.2.10. Sa despagubeasca Prestatorul pentru toate si oricare din prejudiciile suferite de reprezentatii acestuia si/sau aparatele/echipamentele acestora, ca urmare a actiunii oricaror terte persoane care participa la Eveniment din partea Beneficiarului si/sau care se afla la dispozitia Beneficiarului din partea unor terte persoane. Fara a afecta drepturile stabilite prin prezentul articol, Prestatorul va avea posibilitatea sa rezilieze prezentul contract in orice moment si fara indeplinirea niciunei alte formalitati, in situatia in care, pe perioada desfasurarii Evenimentului, oricare din reprezentantii Prestatorului vor fi agresati fizic si/sau verbal de terte persoane care participa la Eveniment din partea Beneficiarului si/sau care se afla la dispozitia Beneficiarului din partea unor terte persoane. Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pro rata contravaloarea serviciilor prestate pana la data rezilierii contractului.

4.2.11. Se obliga sa nu aduca atingere imaginii si/sau renumelui Prestatorului, prin actiuni si/sau inactiuni, cum ar fi, dar fara a se limita la: prezentarea unor informatii tendentioase in cadrul unor publicatii media din mediul electronic si nu numai, comunicate de presa, aparitii televizate, publicari de articole, pozitii si/sau impresii in cadrul unor retele de socializare si/sau site-uri web de tip blog etc. In cazul nerespectarii prezentului articol, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului, cu titlu de daune-interese contravaloarea sumei de 4000 euro.

4.2.12. Sa achite Prestatorului contravaloarea tuturor serviciilor prestate in baza prezentului Contract, la termenele mentionate in cadrul art. 3.2 de mai sus.

4.2.13. Beneficiarul are obligatia de a da drepturi exclusive de fotografiere si filmare pe parcursul evenimentului mai sus mentionat. Orice alt fotograf sau videograf poate fi angajat doar cu acordul scris al Prestatorului. Invitatii la Eveniment care fotografiaza sau filmeaza sunt bineveniti sa o faca, dar cu o mentiune: de a nu impiedica Prestatorul sa duca la indeplinire prevederile acestui contract, in caz contrar Prestatorul nu poate garanta calitatea materialelor foto, audio sau video, in functie de serviciul contractat si mentionat in Anexa 1 a prezentului contract.

4.2.14. Beneficiarul este responsabil sa-si faca copii de sigurantala ale materialelor foto si/sau video primite de la Prestator.

Articolul 5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

5.1. Toate drepturile de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala cu privire la orice este creat de Prestator pe perioada derularii prezentului Contract, inclusiv dar fara limitare la, fotografii, materiale audio-video, albume foto, alte livrabile ale serviciilor furnizate in baza prezentului Contract sau in legatura cu acesta, vor ramâne ale Prestatorului. Orice drepturi de proprietate intelectuala si drepturi de proprietate asupra materialelor furnizate de Prestator in legatura cu indeplinirea Contractului vor ramâne in proprietatea Prestatorului, in lipsa unei conventii contrare a partilor.

5.2. Prestatorul va cesiona cu titlu neexclusiv Beneficiarului drepturile de proprietate intelectuala asupra fotografiilor si/sau a materialelor audio-video. Cesiunea neexclusiva acordata prin prezentul articol se va limita exclusiv la posibilitatea Beneficiarului de a reproduce si/sau adapta fotografiile/materialele audio-video realizate de Prestator in interes personal si cu titlu de amintiri, cum ar fi, dar fara a se limita la, realizarea de copii si furnizarea acestora rudelor de orice grad, a finilor, prietenilor, cunostintelor etc. Cesiunea neexclusiva va fi acordata Beneficiarului pentru o perioada nedeterminta si nelimitata teritorial.

5.3. Beneficiarul nu va putea utiliza si/sau pune la dispozitia unor publicatii media si/sau televiziuni fotografiile/materialele audio-video realizate de Prestator, fara acordul prealabil si scris al acestuia din urma.

Articolul 6. INCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:

a) Prin acordul partilor;

b) Prin implinirea termenului pentru care contractul a fost incheiat.

6.2. Incetarea contractului din orice motiv nu produce niciun efect asupra obligatiilor deja scadente la momentul la care se produce incetarea, in afara cazului in care partile convin altfel.

Articolul 7. DISPOZITII FINALE

7.1. In cazul in care una din clauzele prezentului contract se perima, contravine legii sau devine inoperanta ca urmare a aplicarii unei decizii executive, legislative, judiciare sau a altor decrete sau decizii publice, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale care raman in vigoare si produc efecte juridice. Partile pot conveni inlocuirea clauzei inoperante cu una care sa produca efecte juridice prin act aditional semnat de reprezentantii ambelor parti.

7.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, raspunderea totala a Prestatorului, pentru orice fel de despagubiri platibile in temeiul prevederilor prezentului Contract, ale raspunderii civile delictuale sau ale oricarei legi aplicabile nu va depasi valoarea totala a prezentului Contract, mentionata la punctul 3.1, pe intreaga durata a Contractului.

7.3. Partile stabilesc ca, in conformitate cu art. 1.523 din Codul Civil, simpla implinire a termenului stabilit pentru executarea oricarei obligatii nascute din sau in legatura cu contractul il pune de drept in intarziere pe debitorul obligatiei neexecutate sau executate necorespunzator.

7.4. Prestatorul nu poate fi raspunzator de situatiile in care anumite personae sau obiecte prezente la Eveniment nu apar in fotografiile sau in filmarile realizate de el. In situatia in care Beneficiarul doreste sa se asigure ca respectivele persoane sau obiecte vor fi fotografiate si/sau filmate, Beneficiarul este rugat sa solicite Prestatorului direct filmarea si/sau fotografierea lor. De asemenea, estetica si varietatea rezultatelor fotografice sau filmice depinde de concursul nemijlocit al beneficiarului, de dorinta lui de a coopera.

7.5. Prezenta Prestatorului la Eveniment include mijloc de transport propriu si vestimentatie adecvata. In situatiile in care exista un cod de imbracaminte obligatoriu a fi urmat, beneficiarul va notifica acest lucru cu cel putin 30 de zile inainte de Eveniment.

7.6. Orice deplasare a prestatorului necesara in vederea executarii activitatilor de fotografiere si filmare mentionate in prezentul contract, in afara orasului Bucuresti sau a judetului Ilfov va fi taxata cu 30 EURO/100 KM/1 autoturism. Daca distanta intre Bucuresti si locul Evenimentului este mai mare de 200 KM, este necesara cazarea intregii echipe (fotografi, cameramani, asistenti – in functie de serviciile alese) atat cu o noapte inainte de Eveniment cat si in noaptea Evenimentului, daca se depaseste ora 22.00.

7.7. Prin semnarea prezentului contract, partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice alte intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegere dintre parti care sa nu fi fost reflectate in cuprinsul acestuia.

7.8. Beneficiarul nu va putea cesiona drepturile si obligatiile sale din prezentul contract, fara a avea acordul prealabil si scris al Prestatorului. Acest acord nu va fi refuzat in mod nerezonabil.

7.9. Beneficiarul intelege ca Prestatorul, in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Contract, va putea realiza in mod discretionar fotografiile si/sau materialele audio-video, fiind singurul in masura sa aleaga stilul artistic, cadrele video si/sau imaginile ce vor fi surprinse de acesta, precum si modalitea de realizare a fotografiilor si/sau materialelor audio-video. In aceste conditii, Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator in fata Beneficiarului pentru aspecte ce tin de stilul artistic folosit, cadrele video si/sau imaginile surprinse de acesta si/sau modalitatea de realizare a fotografiilor/materialelor audio-video.

7.10. In caz de litigii sau neintelegeri privind prezentul contract, clauzele acestuia vor fi interpretate si solutionate conform legislatiei Romaniei. Partile convin sa depuna toate diligentele pentru a solutiona pe cale amiabila orice neintelegere sau diferend privind prezentul contract in termen de cel mult 30 zile de la data la care s-a primit notificarea privind existenta acesteia. Dupa trecerea acestui termen fara a se remedia situatia, toate neintelegerile sau litigiile privind prezentul contract vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Prestatorului.

7.11 Anexele parti integrante ale prezentului contract sunt, dupa cum urmeaza:

– Anexa nr. 1 – Descrierea Serviciilor

7.12 Toate cheltuielile suplimentare legate de transport, masa, cazare etc. vor fi platite de catre Beneficiar, cu minim 3 zile inainte de data desfasurarii evenimentului in contul Prestatorului.

7.13 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate detaliile cunoscute, legate de Eveniment, astfel incat reprezentantii/reprezentantul Prestatorului sa poata reactiona adecvat la desfasurarea momentelor din ziua respectiva. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza fotografierea si/sau filmarea in conditii neadecvate(acestea incluzand dar nelimitandu-se la mizerie excesiva, intuneric, prezenta unor personae ostile etc).

Articolul 8. Forta majora

8.1. Forța majora apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forța majora se înțeleg împrejurările neprevăzute și inevitabile pentru una dintre parți, incluzând dar nelimitantu-se la: accident, ranire, boala, război, incendiu, calamitați naturale, pandemie, furt, urgenta familiala (rudele de gradul 1 și 2) sau orice act sau situație dincolo de controlul părților și recunoscut de lege ca fiind un caz de forța majora. Partea care invoca forța majora va comunica în scris celeilalte părți dovada intervenirii cazului de forță majoră.

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, ____________2022, in 2 (doua) exemplare originale cu aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

                   Prestator                                                              Beneficiar

               ___________                                                         ___________

 

ANEXA NR. 2 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

Nr. ____ din _________

Descrierea serviciilor:

Nota! Albumul (sau albumele dupa caz) foto, asa cum este propus in acest contract, inseamna albumul tiparit pe hartie fotografica, asemanator unei carti/ reviste, cu pagini groase. Layout-ul / design-ul graphic este propus de catre Prestator. Beneficiarul are posibilitatea sa efectueze un numar rezonabil de modificari in acest layout (folosind comunicarea prin email), inainte ca albumul sa fie finalizat, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data primirii propunerii de album. Albumul va fi tiparit pe hartie fotografica personalizata in termen de maxim 30 zile lucratoare de la efectuarea modificarilor Beneficiarului. Coperta albumului va fi din canvas sau hartie tiparita, sau din piele / inlocuitor, in functie de agrearea modelului. Orice intarziere in comunicarea modificarilor necesare layout-ului sau in confirmarea Bun Pentru Tipar peste 10 zile lucratoare de la data predarii propunerii de album, aduce cu sine posibilitatea intarzierii livrarii albumului tiparit, pana atunci cand Prestatorul va avea timpul necesar realizarii modificarilor.

Prezenta anexa a fost incheiata in 2 (doua) exemplare originale cu aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

                 Prestator                                                              Beneficiar

               ___________                                                         ___________

 

Copyrighted Image

You cannot copy content of this page